Business lawyer is currently counseling the client's trial at the lawyer office.

מהי המהפכה של חוק חדלות פירעון החדש?

בספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק שאמור לחולל מהפכה באחד התחומים המורכבים בנוף הכלכלי בישראל – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, הידוע גם בכינויו "חוק חדלות פירעון החדש". 

החוק נועד להחליף חקיקה מנדטורית עתיקת יומין שנקבעה לפני כ-80 שנה, ומעמיד את האינטרס של שיקום החייב במרכז התחום של חדלות הפירעון. זאת לצד שורה של כלים אפקטיביים שעשויים לעזור בהגדלת הסכומים שייפרעו לנושים. החוק משרטט שורה של שינויים כגון:

 • אינטרס השיקום – הצבת אינטרס השיקום של החייב בראש סדר העדיפויות בהליכי חדלות פירעון. 
 • 4 שנים להפטר – הגבלת תקופת חדלות פירעון ליחיד וקביעת גבול של 4 שנים לקבלת פטור מחובות.  
 • שינוי בסדר חלוקת הכספים בין הנושים – 25% מהכספים בשעבוד צף לנושים כלליים והפחתת דין הקדימה של המדינה בנכסי החייב. 
 • אחריות נושאי משרה – אפשרות להטיל אחריות על נושאי משרה בגין אי צמצום הליכי חדלות פירעון. 
 • הערכאות – חובות עד 150,000 ינוהלו על ידי ההוצאה לפועל, וחובות גבוהים מכל בערכאות בתי משפט שלום. 

חוק חדלות פירעון החדש קובע הגבלה של 4 שנים לתהליך השיקום של החייב שייקרא מעתה "היחיד". בשנה הראשונה ניתן ליחיד צו תשלומים זמניים, ממונה נאמן ונבחן מצבו הכלכלי. הנאמן עורך בירורים ומגיש את המלצותיו, והיחיד מחויב בשקיפות מלאה לגבי ההתנהלות הכלכלית שלו. 

בתום השנה הראשונה מתקיים דיון בפני בית משפט שלום שבו ייקבע צו תשלומים לשלוש שנים (36 חודשים) והוראות למימוש נכסי היחיד. בסיום תקופה זו החייב יופטר מיתרת החובות ויוכל לפתוח דרך כלכלית חדשה. 

"לשבור את המעגל"

החוק מציב הקלות משמעותיות בתנאי הכניסה להליכי חדלות פירעון, ומטיל מגבלות על יכולת הגבייה של הנושים. זאת מתוך גישה חברתית מובהקת לפיה אין להטיל קלון על חייבים אלא להפך. ככל שיותר ויותר חייבים ישובו לשוק העבודה, כך יפחת מספרם של אלה שאינם מצליחים "לשבור את המעגל", וכפועל יוצא מכך נופלים כנטל על החברה (וכמובן על חבריהם ובני משפחתם). 

התפיסה המרכזית היא שהתדרדרות לחובות איננה בהכרח נובעת מביצוע מעשי מרמה אלא יכולה להיגרם כתוצאה מפעילות שגויה בתום לב. בד בבד יודגש כי החוק מעניק סמכויות לנקיטה באמצעים כנגד מי שינצל אותו לרעה, ינהג בחוסר תום לב או במרמה (כולל חקירות פליליות שיבוצעו על ידי כונס הנכסים הרשמי). 

שעבוד צף ומו"מ מוגן להסדרי חוב

במקביל לצורך בשיקום החייב, החוק מתייחס להגדלת שיעור הסכום אשר ייפרע לנושים. לדוגמה, העברת 25% מהנכסים המשועבדים של החייב ב"שעבוד צף" (שעבוד שאינו על נכס ספציפי) לטובת הנושים הכלליים. בעיקר לשם הגדלת החלק של הנושים הרגילים וביניהם אנשים פרטיים, ספקים וכדומה. 

הרפורמה נוגעת לשיקום חברות ויוצרת תשתית לקידום הסדרי חוב עוד בשלבים מוקדמים של היווצרות הקשיים הכלכליים. בין היתר על ידי קביעת "משא ומתן מוגן" שישמש בתור סביבה בטוחה לקידום יעיל ומהיר של הסדרי חוב (ייתכן שיהיה בכך לצמצם את תופעת התספורות). 

חלק נכבד מההליכים יועברו לכונס הנכסים הרשמי ולמערכת ההוצאה לפועל, חלף ניהולם בבתי המשפט. כולל הליכים של חדלות פירעון ליחידים במערכות מנהליות המקצרות את לוחות הזמנים ועשויות להפחית את נטל הבירוקרטיה. 

נקבע למשל כי יחידים אשר חובותיהם אינם גבוהים מ-150,000 יהיו תחת אחריות רשות האכיפה והגבייה. במידה שהחוב הינו מעל 150,000 שקלים, החייב-היחיד יהיה תחת אחריות הכנ"ר (שייקרא מעתה "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי) והאפוטרופוס הכללי. 

עורכי דין יוסמכו על ידי כונסת הנכסים הרשמית ויהיו בעלי סמכות לקבל החלטות הנוגעות לחייבים יחידים. הממונה על הליכי חדלות פירעון יהיה אחראי על ניהול מרבית ההליכים של היחיד, וצו השיקום הכלכלי יינתן בבית משפט שלום. אם הבקשה תדרוש קבלת הכרעות הנוגעות לזכויותיהם של צדדים שלישיים (כמו מימוש דירת מגורים), הדבר יהיה תחת סמכותם של בתי משפט שלום. 

מחלקה עצמאית עם סמכות לחקירות פליליות

חקיקת חוק חדלות פירעון החדש הובילה להקמתה של מחלקת חקירות חדשה תחת כונס הנכסים הרשמי. המחלקה הפכה לעצמאית ומחזיקה בסמכויות שמגיעות עד כדי קיום חקירות פליליות. כולל חקירה פלילית של חייבים שניתנו נגדם צווי כינוס במטרה להתחקות אחר הוצאותיהם, הכנסותיהם, נכסיהם וחובותיהם (בדומה לסמכויות גופים אחרים כמו רשות המסים או משטרת ישראל). 

אחת המטרות המרכזיות של המחלקה העצמאית הינה לספק מענה למצבים בהם קיים חשש בדבר הברחת נכסי חייבים לקרובי משפחה וחברים. כלומר, "פושטי רגל" שמציגים תמונה אחת בפני הרשויות, אך ממשיכים לנהל רמת חיים גבוהה. סמכויותיו הפליליות של כונס הנכסים הרשמי נועדו אפוא להתמודד עם סיטואציות אלה ולמנוע את הישנותן. לשם כך גויסו למחלקה עורכי דין, כלכלנים ורואי חשבון, הנמצאים תחת הכוונה והדרכה של מנהל המחלקה. 

החוק החדש קובע גם כי נושאי משרה בחברות (כדוגמת דירקטורים ומנכ"לים) יכולים למצוא עצמם נושאים באחריות אישית לאי צמצום חדלות הפירעון. במאמר מוסגר נציין כי יש מי שרואה בכך הרחבה גדולה מדי של חובות הנאמנות והזהירות החלות על נושאי משרה מכוח דיני התאגידים, וכן קרקע פורייה לניהול מתגונן (הנובע לא רק מתוך שיקולים עסקיים קונקרטיים). 

_חובות_ פשיטת רגל_

חובות? פשיטת רגל? באנו לעשות לכם סדר !

דברים שצריך לדעת על פשיטת רגל, חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייבים !

בחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקפו "חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי" אשר סיים למעשה את ההסדר הישן שהיה נקרא "פשיטת רגל".

היום לא ניתן יותר להגיש בקשות לפשיטת רגל כמו שהכרנו במשך שנים רבות, ההסדר הזה בחוק בוטל ובמקומו נכנס לתוקף "חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי".

מה זה אומר מבחינת החייבים?

1. החוק מבחין בין אלו שיש להם חובות "קלים" (עד 150,000 ש"ח) וכאלה שיש להם חובות "כבדים" (מעל 150,000 ש"ח).

    ההבחנה מתבטאת בעיקר באופן התנהלות ההליכים – אצל רשם ההוצאה לפועל יהיו חייבים אשר נחשבים ל"קלים" עד 150,000 ש"ח.

    חובות "כבדים" שהם מעל 150,000 ש"ח יתנהלו בבית משפט השלום. 

2. את ההליכים ינהל כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל, יפקח עליהם וייתן המלצותיו לגביי – גובה התשלומים, משך התקופה, הגבלות והקלות על החייבים, ההמלצה למתן "צו הפטר" וכד'. 

3. בניגוד לפקודת פשיטת הרגל הישנה שבוטלה – לחייבים המנהלים הליך לפי החוק החדש ניתנת הזדמנות לשקם את חייהם והתנהלותם הכלכלית. במקרים מסויימים ניתן לבקש מבית המשפט אישור חריג כדי לנהל עסק עצמאי – אם הדבר יוביל להגדלת ההכנסות ולשיקום המיוחל, בית המשפט ישקול את העניין לחיוב וכבר יש חייבים שמנהלים הליכי פשיטת רגל/חדלות פירעון שקיבלו אישור חריג לנהל עסק עצמאי.

4. במקרים מסוימים שבהם רואים צורך – כונס הנכסים מפנה את החייבים ל"קורס התנהלות כלכלית נכונה" שזו למעשה הזדמנות לחייבים ללמוד איך לנהל את עצמם ואת כלכלתם בצורה חכמה ונכונה יותר – כדי שלא יצטרכו לשוב ולהיקלע לחובות כאלה בעתיד.

מטרת החוק היא לא רק לסיים עם החובות בתוך זמן קצר – אלא לעזור לחייבים לא להיקלע שוב לבעיה כלכלית כזו בשל התנהלות לא נכונה.

מרבית האזרחים במדינת ישראל לא יוצאים לאזרחות עם ידע כלכלי ולכן הרבה פעמים נקלעים לחובות שלא באשמתם, אם זה בגלל הקלות שבה ניתן לקבל הלוואות וכרטיסי אשראי – ואם בשל העובדה שניתן לקחת רכב ב"ליסינג" שזו למעשה הלוואה לכל דבר ועניין.

הרבה אנשים לא לוקחים בחשבון שבחיים לעיתים יש תקופות משבר – זה דבר הגיוני ומציאותי ביותר להיקלע לחובות, אך זו לא גזירת גורל לחיות בחובות!

אז אם אתם מסובכים בחובות, או שנראה לכם שהמצב הכלכלי שלכם הולך להסתבך – 

פנו עוד היום לתאם פגישה במשרדי ויחד נבנה תוכנית מסודרת,

שתוציא אתכם בתוך זמן קצר לחיים חדשים ונטולי חובות!

רוצים לדעת יותר? צרו קשר ונתאם לפגישה על כוס קפה במשרדי

ben-hur-law.com

Man calculating his bills while his family are on the sofa

הוצאה לפועל

משרדנו מייצג בהוצאה לפועל בצורה מקצועית וחסרת פשרות, גם זוכים וגם חייבים, על מנת להביאם לתוצאה הטובה ביותר מבחינתם בזמן הקצר ביותר שניתן. 

למשרדנו ניסיון רב שנים בהליכים המתנהלים בהוצאה לפועל וצוות המשרד הינו מיומן ומקצועי, מעודכן בכל חידושי הפסיקה והחקיקה – על מנת להעניק ללקוחות המשרד את השירות הטוב והיעיל ביותר שניתן.

אנו מאמינים כי בעזרת יעילות, מקצועיות וטיפול יומיומי שוטף בתיקים שלכם – ניתן לסיים את התיקים במהירות ובצורה הטובה ביותר עבורכם. 

ייצוג זוכים

מיהו זוכה בהוצאה לפועל?

 1. מי שמחזיק בפסק דין שנפסק לטובתו ורוצה לממש את פסק הדין – בין אם מדובר בגביית כספים, פינוי דירה, עיקולים למיניהם וניהול הליכים כנגד חייבים.
 2. מי שאוחז בצ'ק שניתן לו והצ'ק חזר – נקרא זוכה בתיק שטרות.
 3. מי שחייבים לו כסף בסכום קצוב (סכום מדויק וידוע מראש) – ניתן לפעול נגד החייב בתביעה בסדר דין מקוצר.
 4. זוכה הוא גם מי שיש לטובתו חוב ורוצה לבצע כנגד החייב כינוס נכסים.

מאופיו של החוק, ההליכים הינם מהירים יחסית לתיקים המתנהלים בבתי המשפט, יותר אגרסיביים ומטרת העל של החוק היא לאפשר גביית כספים והסדרי חובות בתוך זמן קצר וביעילות מירבית על ידי הטלת עיקולים, הגבלות שונות וקבלת צווי מידע כנגד החייבים, בצורה זו ניתן להגיע לכל חייב ולנהל נגדו הליכים לגביית החוב שלכם.

ייצוג חייבים

מי הוא חייב בהוצאה לפועל?

 1. מי שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל באחת מהלשכות הפזורות ברחבי הארץ בסכום כספי כלשהו.
 2. מי שניתן נגדו פסק דין לפינוי מושכר ונפתח נגדו גם תיק פינוי בהוצאה לפועל.
 3. חייבי משכנתאות ומי שמתנהלים נגדם הליכי כינוס נכסים.
 4. מי שחייב חוב מזונות (מסלול מיוחד למזונות)

אז בין אם אתם בעלי חובות אשר נפתחו כנגדכם תיקי הוצאה לפועל, בין אם אתם זוכים אשר רוצים לגבות את הכסף המגיע לכם ביעילות ובמהירות, משרדנו יטפל עבורכם בצורה הטובה ביותר בניהול ההליכים מול לשכת ההוצאה לפועל.

בעלי חברות בע"מ? עצמאיים? בעלי מקצועות חופשיים? בעלי עסקים?

יש לנו הצעה מיוחדת עבורכם!

צרו קשר עוד היום ואנחנו נתחיל לטפל בחובות עבורכם!